hjem sindicaci;ón

En liten bit av redningsarbeidet med Freia

Redningshund

Artikler

Det hender iblant at ekvipasjer fra NRH blir fraktet ut til leteområdet i helikopter, og under årets hovedkurs i Sør-Norge fikk vi en orientering i denne fantastiske farkosten, av operativ leder for politihelikopteret Håkon Gerhardsen.
På utsiden ser politiets helikopter ut som et vanlig to-motors helikopter (om vi ser bort fra det røde-hvite og blå;o) men på innsiden rommer det svært avansert spesialutstyr.
Helikopteret er et EC-135 som er spesialbygget for søk og overvåkning/spaning.
Hastighet:220 km/t, rekkevidde:550 km, flytid:2t 30 min, lastekapasitet:750 kg inkl drivstoff og mannskap.
Spesialutstyr:Videokamera/varmesøkende kamera, søkelys 1300w, sirene 700 w, homer for nødpeilesendere, nattbriller (utrolig fasinerende synes jeg!) forsterker lyset 30.000 ganger! Rapellutstyr og digitalt fotoutstyr.
Helikopterbasen er bemannet 24 timer i døgnet og har en responstid på mellom 5-15 minutter, avhengig om natt/dag.
Helikopteret er med sitt varmesøkende kamera et fantastisk hjelpemiddel i søk etter savnede personer.

Redningstjenesten i Norge

Redningstjenesten i norge ledes av justisdepartementet.
Den øverste operative ledelse innenfor det norske redningsansvarsområde ligger hos de to hovedredningssentralene i nord og sør.

I redningstjenesten står frivillige organisasjoner sentralt.
Det er særlig ved leteaksjoner på land i skog og fjellterreng og ved førstehjelpsinnsats at disse kan stille store lokalkjente og trenede styrker til rådighet. Oppgaver: Innsats ved ulykker og katastrofer, ettersøkninger i vann og skred, transport av pasienter, evakuering og førstehjelp for pasienter og pårørende.

Landets to hovedredningssentraler HRS Sør-Norge og HRS Nord-Norge er lokalisert henholdsvis i Stavanger og Bodø.
Grensen for ansvarsområdene går ved 65. nordlige breddegrad i sjøområdene, og på land langs grensen mellom Nord Trøndelag og Helgeland politidistrikt.

Politimestrene i henholdsvis Rogaland og Salten politidistrikt er sentralens ledere.
Disse er formenn i et kollektivt ledelsesapparat: redningsledelsen.
I tillegg til politimesteren består denne av representanter fra Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Lufttrafikktjenesten, Telenor (kystradio) og Helsevesenet.
Sentralenes oppgave er operativ koordinering av redningsaksjoner - motta nødmeldinger, raskt vurdere situasjonen, iverksette tiltak og lede den påfølgende søk og redningsaksjon.

Underlagt hovedredningssentralene finnes de lokale redningssentraler (LRS) som er etablert ved landets 27 politidistrikter og sysselmannen på Svalbard.
Også disse har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med politimesteren som formann.
Sentralene bemannes med politiets embets- og tjenestemenn og andre personer det kan været hensiktsmessig å ha med i den enkelte redningsaksjon.
LRS vil holde aktuell hovedredningssentral (HRS) fortløpende oppdatert om hendelser i eget distrikt.

HRS og LRS har svært mange offentlige, frivillige og private ressurser og spille på, og som raskt kan aktiveres.

Offentlige:
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
Personell: Ca 10.400
Stasjonering: 27 politidistrikter og 338 lensmannsdistrikter
Materiell: Biler, snøscootere, båter, merke- og sperremateriell, lett redningsutstyr, ett helikopter
Oppgaver: Overordnet operativ koordinering og skadestedsledelse, ordenstjeneste, søk med hunder, registrering av skadede og døde, informasjon

HELSEVESENET OG AMBULANSETJENESTEN
Personell: Totalt over 100.000 (hvorav ca. 12.000 leger), 1.200 - heltids- og 1.100 deltidsansatte i ambulansetjenesten.
Stasjonering: Over hele landet ved sykehus og ambulansestasjoner
Materiell: Avansert akuttmedisinsk utstyr, førstehjelpsmateriell, ca. 600 bilambulanser og ca. 50 båtambulanser.
Oppgaver: Akuttmedisinsk behandling på skadested og ved sykehus, rask transport fra skadested til sykehus.

STATENS LUFTAMBULANSE
Personell: Ca. 40 flygere samt teknikere og redningsmenn på helikopterbasene, ca. 45 flygere på flybasene og ca. 200 leger og sykepleiere ved begge typer baser.
Stasjonering: Helikopterbaser: Tromsø, Brønnøysund, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog og Dombås. Flybaser: Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund og Ålesund
Materiell: 8 Beechcraft Super King Air fly fra Lufttransport A/S, 5 Eurocopter BO 105 helikoptre fra Norsk Luftambulanse A/S, 3 Euorocopter AS 365 helikoptre fra Air Lift A/S og 3 Eurocopter AS 365 helikoptre fra Lufttransport A/S.
Oppgaver: Rask transport og akuttmedisinsk behandling.

DE KOMMUNALE BRANNVESEN
Personell: Ca. 2.600 heltidsansatte og 10.000 deltidsansatte brannfolk.
Stasjonering: Ca. 420 brannvesen ved forskjellige kommuner over hele landet.
Materiell: Brannbiler og redningsbiler av forskjellige typer, tungt redningsutstyr og røykdykkermateriell, utrykningsteam for brannbekjempelse på skip (RITS-grupper).
Oppgaver: Brannbekjempelse og redning ved transport- og industriulykker, DBE ivaretar skogbrannbekjempelse med helikopter i sommersesongen.

LUFTFORSVARET
Personell: Ca. 5.500 (herunder ca. 150 ved redningshelikopterskvadronen)
Stasjonering: 4 hovedflystasjoner og 8 flystasjoner (herunder redningshelikopterbaser på Rygge, Sola, Ørland, Bodø og Banak, langtrekkende overvåkningsfly på Andøya, middelstunge transportfly på Gardermoen og lettere helikoptre på Bardufoss og Rygge)
Materiell: Jagerfly (kan brukes til hurtige grovsøk), 6 maritime fly (Orion), 6 transportfly (C 130), 18 transporthelikoptre (Bell 412), 6 maritime helikoptre (Sea Lynx), noen lette transportfly, 12 redningshelikoptre (Sea King)
Oppgaver: Søk og redning, transport, ambulanse.

SJØFORSVARET/KYSTVAKTEN
Personell: Ca. 4.300 i Sjøforsvaret, ca. 500 i Kystvakten
Stasjonering: Sjøforsvaret har sin hovedbase på Haakonsvern (Bergen). Kystvakten operer kontinuerlig mellom Svalbard og Sør-Norge. Den indre kystvakt operer langs kysten i syv patruljeområder.
Materiell: Sjøforsvaret har fregatter, MTBer, mineleggere og mineryddere som kan gjøre innsats i redningstjenesten. IKV har syv fartøyer på 70 - 120 fot. Kystvakten har fire regulære fartøyer, 7 leide fartøyer og syv bruksvaktfartøyer (de viktigste er de tre store fartøyene av Nordkapp-klassen som har helikoptre ombord).
Oppgaver: Søk og redning, berging, slep, brannbekjempelse, legehjelp, transport, oljevern, OSC-funksjoner.

HÆREN / HEIMEVERNET
Personell: Hæren 18.000, HV ca. 600 (mobliseringsstyrke 85.000)
Stasjonering: Stående avdelinger og skole og øvingsavdelinger mange steder i landet.
Materiell: Tungt og lett transportmateriell, beltegående kjøretøyer, bergingsbiler, tungt anleggsmateriell, ambulanser, sykehusenheter, avansert kommunikasjonsutstyr, forpleiningsutstyr.
Oppgaver: Søk og redning, sanitet, skredsøk, ingeniøroppgaver, transport, forpleining og kommunikasjon

SIVILFORSVARET
Personell: Ca. 450 fast tilsatte, mobliseringsstyrke ca. 50.000 kvinner og menn
Stasjonering: 40 kretser på landsbasis, 5 leire og 3 skoler, 115 FIGer i kommuner over hele landet.
Materiell: Brannvern- og redningsmateriell, sanitetsutstyr, ordensmateriell, sambandsutstyr.
Oppgaver: Søk og redning, innsats ved transport- og industriulykker, sanitet, ordenstjeneste, samband, brann og skogbrannbekjempelse, innsats ved naturkatastrofer.

LUFTFARTSVERKET BRANN- OG REDNINGSTJENESTE
Personell: Flere hundre fast tilsatte og innleide mannskaper.
Stasjonering: Ved alle lufthavner og kortbaneplasser
Materiell: Hurtigutrykningsbiler for brannbekjempelse og redning, skumbrannbiler og redningsbåter
Oppgaver: Akuttinnsats ved uhell og ulykker på flyplasser og i umiddelbar nærhet av disse.

Frivillig:
NORSKE REDNINGSHUNDER
Personell: Ca. 1.000 medlemmer med 95 godkjente lavinehunder og 84 godkjente ettersøkningshunder og 8 godkjente ruinsøkhunder.
Stasjonering: Norske Redningshunder er landsdekkende inndelt i 17 distriktsområder.
Materiell: Nødvendig materiell for hundetjeneste og personlig utstyr.
Oppgaver: Rask utrykning ved snøskred helst i samarbeid med helikoptre. Ettersøkning på barmark (sporsøk) og i ruiner (eks. sammenraste bygninger).

DE ALPINE FJELLREDNINGSGRUPPENE
Personell: Ca. 200 kvalifiserte medlemmer
Stasjonering: Godkjente grupper i Tromsø, Svolvær, Bodø, Trondheim, Romsdal, Sunnmøre, Nord-Gudbrandsdal, Ringerike og Rogaland.
Materiell: Spesialutviklet utstyr for effektiv adkomst i bratt og utsatt terreng.
Oppgaver: Rask uthenting av personer fra utilgjengelige områder, eventuelt i samvirke med helikoptre.

NORSK GROTTEFORBUND
Personell: Ca. 150 medlemmer
Stasjonering: Dekker hele landet med hovedvekt på Nord-Trøndelag, Nordland, Troms hvor 99 % av grottene i Norge er lokalisert.
Materiell: Over 600 m statisk tau, 2 redningsbårer spesiallaget for grotteredning, leidere, heatere, forankringsutstyr, samt annet utstyr beregnet for bruk under jorden.
Oppgaver: Uthenting av skadede fra grottesystemer

NORSK AERO KLUBBS FLYTJENESTE
Personell: Ca. 250 flygere i 29 flyklubber.
Stasjonering: Klubbene finnes fra Bodø i nord til Kjevik i sør. Hele Sør-Norge opptil Namsos kan nås innen 30 minutters flytid med fly fra NAK.
Materiell: Hver av flyklubbene som er med i flytjenesten har ett fly som primært benyttes til oppdrag. Dette er fire seters småfly med hjulunderstell. I tillegg har flyklubbene ca. 100 andre fly som kan stilles til disposisjon.
Oppgaver: Søk i åpent fjellterreng og områder med mye myr og vann, også søk langs veier og strender og i vanskelig tilgjengelig terreng. Søk etter nødpeilesendere.

NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS
Personell: Ca. 12.000 medlemmer
Stasjonering: 350 hjelpekorps i landsdekkende system fra Mandal i sør til Longyearbyen i nord.
Materiell: Depoter over hele landet med komplett førstehjelpsutstyr, sambandsutstyr, utstyr for sokning, dykking og bratt/glatt lende, flere typer biler (mannsakpsbiler og ambulanser), snøscootere og skredsøkeutstyr.
Oppgaver: Hurtig utrykning med nødvendig utstyr og mannskaper, spesielt når det gjelder aksjoner utenfor alfarvei f.eks. ettersøkning, påskeberedskap i fjellet, evakuering og transport samt ambulansetjeneste og førstehjelpsinnsats.

NORSK FOLKEHJELP SANITET
Personell: Ca. 2.000 autoriserte sanitetsmannskaper
Stasjonering: 72 sanitetsgrupper rundt om i landet
Materiell: Sanitetsgruppene har kart, kompass, samband, transportutstyr, snøscootere, sanitets- og førstehjelpsmateriell og annet nødvendig utstyr.
Oppgaver: Innsats ved ulykker og katastrofer, ettersøkninger i vann og skred, transport av pasienter, evakuering og førstehjelp for pasienter og pårørende.

NORSK RADIO RELÆ LIGA SAMBANDSTJENESTEN
Personell: Ca. 3.500 medlemmer
Stasjonering: Medlemmene er organisert i ca. 80 lokale grupper over hele landet.
Materiell: Ca. 80 automatiske relestasjoner for VHF og UHF telefoni på høytliggende steder over hele landet, et stort antall automatiske noder for datakommunikasjon, gruppelokaler med komplette radiostasjoner og antenneanlegg for HF, VHF og UHF samband. Enkelte grupper har installert egne antenner på de lokale politistasjoner og sykehus, feltmessig radioutstyr.
Oppgaver: Radioamatørtjenesten disponerer en rekke frekvensbånd fra mellombølge - til mikrobølgebåndene som muliggjør samband over nær sagt en hver distanse og under alle forhold. Det ytes tjenester for politiet og enkelte grupper har også samarbeidsavtaler med de lokale hjelpekorps.

Private:
NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON (INDUSTRIVERNET)
Personell: Ca. 25.000
Stasjonering: Ved ca. 1.250 industrivernpliktige bedrifter over hele landet.
Materiell: Brannvernutstyr, sanitet og redningsmateriell, ABC / gassvernmateriell, sambandsmateriell, materiell for ordens-, sosial- og ryddetjeneste.
Oppgaver: Innsats ved ulykker innen egen bedrift og i nærheten av disse.

OPERATØRSELSKAPENE PÅ KONTINENTALSOKKELEN
Personell: Flere tusen
Stasjonering: PÃ¥ faste og flyttbare olje og gassinstallasjoner og i tilknytning til disse.
Materiell: Brann- og redningsutstyr på installasjonene, evakueringsbåter, transporthelikoptre, mindre redningshelikoptre med begrenset kapasitet på noen installasjoner, beredskapsfartøyer ved installasjonene, forsyningsskip
Oppgaver: Brannbekjempelse og redning, evakuering, etter anmodning også innsats utenom installasjonene, tanking av redningshelikoptre.
Redningsselskapet
Personell: Ca. 260 ansatte (hvorav 186 ombord i redningsskøytene)
Stasjonering: Ca. 40 redningsstasjoner betjenes i løpet av året, ca. 26 er fullt bemannet året rundt.
Oppgaver:11 sjøredningskorpsbåter og 3 reservefartøyer
Søk og redning, berging, frakt, eskortetjeneste, servicetilbud, lettdykkeroppdrag.

SIVILE HELIKOPTERSELSKAPER
Personell: Mange hundre innen flyging, tekniske tjenester og administrasjon. De største operatører er Helikopter Service A/S, Air Lift A/S, Norsk Helikopter A/S, Norsk Luftambulanse A/S og Lufttransport A/S
Stasjonering: Store helikoptre på Sola, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Bodø og periodevis i Hammerfest. Air Lift A/S driver rednings- og transporttjeneste for Sysselmann på Svalbard fra Longyearbyen. Mindre helikoptre finnes andre steder i landet, særlig i forbindelse med luftambulansetjenesten.
Materiell: 113 norsk registrerte, herunder 24 store helikoptre av typen Sikorsky S 61 og Eurocopter Super Puma
Oppgaver: Enkeltoppdrag for HRSene innen søk og redning, transport, ambulanse, rekognosering og skogbrannbekjempelse.

Kilde: Hovedredningssentralen
Justis og politidepartementet

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.